Mакедонски | Macedonian

Што е планирање на негата во иднина?

Ако сте болни или вашите желби во поглед на негата не можете да ги пренесете на други, кој би сакале да зборува во ваше име? Што би сакале тоа лице да каже?

Болест во одмината фаза или сериозна повреда може некогаш да значи дека луѓето не се способни самостојно да одлучуваат
за нивната здравствена нега. Тоа може да им се случи на луѓе на сите возрасти, особено при крајот на животот.

Пишувањето План на негата во иднина ви овозможува да речете што ви е важно, ако некогаш не можете да комуницирате.

If you were very unwell, and not able to communicate your preferences for care to others, who would you want to speak for you? What would you want them to say?

Writing an Advance Care Plan lets you say what is important to you, if you are ever unable to communicate for yourself.

Advanced illness or serious injury can sometimes mean that people cannot make their own decisions about healthcare. This can happen to people of all ages, and especially towards end of life.

Видете ги и снимете нашите подолу наведени ресурси за планирање на негата во иднина на македонски јазик | View and download our advance care planning resources in Macedonian below: