Tagalog | Tagalog

Ano ang maagang pagplano ng pangangalaga?

Kung ikaw ay may malubhang karamdaman, at hindi mo makayanang makapagsabi sa iba ng iyong mga mas ninanais para sa pangangalaga, sino ang gusto mong magsalita para sa iyo? Ano ang gusto mong sabihin nila?

Ang lumalang karamdaman o malubhang kapinsalaan kung minsan ay nangangahulugan na ang mga tao ay hindi makagagawa ng mga sariling desisyon tungkol sa pangangalaga sa kalusugan. Ito ay nangyayari sa mga tao anuman ang edad, at lalo na pagdating sa huling yugto ng buhay.

Sa pagsulat ng Maagang Plano ng Pangangalaga ay magagawa mong sabihin ang mahalaga sa iyo, kung hindi mo na makayanang magsalita para sa iyong sarili.

If you were very unwell, and not able to communicate your preferences for care to others, who would you want to speak for you? What would you want them to say?

Writing an Advance Care Plan lets you say what is important to you, if you are ever unable to communicate for yourself.

Advanced illness or serious injury can sometimes mean that people cannot make their own decisions about healthcare. This can happen to people of all ages, and especially towards end of life.

Tingnan at mag-download ng aming mga pamamaraang magagamit para sa maagang pagplano ng pangangalaga na nasa Tagalog sa ibaba: | View and download our advance care planning resources in Tagalog below: