Tiếng việt | Vietnamese

Hoạch định trước về việc chăm sóc là gì?

Nếu quý vị đã không còn thực sự khỏe mạnh nữa và không có khả năng trao đổi mong muốn của mình với người khác nữa, thì quý vị muốn ai là người nói chuyện dùm cho mình? Quý vị muốn họ nói những gì?

Đôi khi việc bị bệnh tật nặng hoặc chấn thương nghiêm trọng có nghĩa là người ta không thể có những lựa chọn riêng cho mình về mặt chăm sóc y tế. Điều này có thể xảy ra đối với tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, và đặc biệt là vào những ngày cuối đời.

Việc Hoạch Định Trước Về Việc Chăm Sóc cho phép một người nói những gì quan trọng đối với họ, nếu như họ không thể tự mình giao tiếp được.

If you were very unwell, and not able to communicate your preferences for care to others, who would you want to speak for you? What would you want them to say?

Writing an Advance Care Plan lets you say what is important to you, if you are ever unable to communicate for yourself.

Advanced illness or serious injury can sometimes mean that people cannot make their own decisions about healthcare. This can happen to people of all ages, and especially towards end of life.

Xem và tải tiện ích hoạch định trước về việc chăm sóc của chúng tôi bằng [ngôn ngữ của quý vị] bên dưới | View and download our advance care planning resources in Vietnamese below: